POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Serwisu Internetowego Rentierzy.fm

 

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego Rentierzy.fm, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: https://rentierzy.fm wraz z dalszymi podstronami, zwanej dalej „Serwisem”. Serwis jest zarządzany przez: Krzysztof Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CYBUL KRZYSZTOF RENTIERZY FM (NIP: 5560000699, REGON: 301524121) pod adresem ul. Sobotecka 5, 60-161 Poznań, kontakt@rentierzy.fm (dalej także jako „Przedsiębiorca”, „Administrator”).

 

1.Wstęp

 

W części opisującej politykę prywatności, informujemy o warunkach zbierania, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami”. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W dokumencie wymieniamy również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe. W zakresie polityki plików cookies, informujemy o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach Użytkowników końcowych. Za Użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

 

2.Deklaracja

 

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Użytkowników, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności:

¾Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);

 

¾ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (która zastąpiła ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);

 

¾ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

¾ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

W szczególności, czynimy należyte starania, aby dane osobowe Użytkowników były:

 

¾przetwarzane zgodnie z prawem,

 

¾zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,

 

¾nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,

 

¾merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 

¾odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,

 

¾przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Dane przetwarzane przez Administratora są przechowywane są na (1) wewnętrznych, (2) zewnętrznych, bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie własnej infrastruktury albo umów zawartych przez Administratora. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych.

 

3.Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Przedsiębiorca tj. Krzysztof Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CYBUL KRZYSZTOF RENTIERZY FM (NIP: 5560000699, REGON: 301524121) pod adresem ul. Sobotecka 5, 60-161 Poznań, kontakt@rentierzy.fm.

 

4.Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO w sprawie danych osobowych

 

Niniejsza Polityka Prywatności spełnia wymogi obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO.

 

1)Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celu:

 

a)prowadzenia korespondencji za pomocą lub adresów e-mail z których korzysta Administrator (np. kontakt@rentierzy.fm) – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o usługach, udzielania odpowiedzi na zapytania w tym w sprawie pomocy technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, względnie realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kontaktu i korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 

b)realizacji umowy, zamówienia, usługi albo innego celu który Administratora dla Użytkownika realizuje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

c)sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

d)świadczenia usługi newslettera i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

e)marketingu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

f)rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń -podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

2)Zakres przetwarzanych danych zależy od ww. celu oraz tego jakie dane zostały nam przekazane. Dla przykładu – w ramach formularza rejestracyjnego przetwarzane dane to imię i nazwisko; e-mail; telefon; dane sponsora (imię i nazwisko). Dane osobowe przetwarzane przy korespondencji e-mail obejmują te dane które nam dobrowolnie podano (np. imię i nazwisko; nr telefonu; e-mail). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

 

3)Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Użytkownik nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z konkretnej usługi (np. formularza kontaktowego, newslettera, sklepu) może być niemożliwe.

 

4)Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez okres który Administrator podaje każdorazowo przy pozyskiwaniu danych, a przypadku braku podania tego okresu - przez okres niezbędny dla wykonania umowy, realizacji usługi albo zamówienia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda – wówczas dane nie będą przechowywane po wycofaniu tej zgody, poza przypadkami szczególnymi wskazanymi w RODO. Administrator może bowiem przechowywać dane przez dłuższy okres gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora;

 

5.Podstawa przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną

 

Nie przetwarzamy tych danych osobowych po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:

 

·niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

 

·niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

 

·dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 

Pozyskane w ten sposób dane przetwarzamy na podstawie art. 18 pkt 1, 2, 5 i art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

W pozostałych przypadkach, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

 

W zależności od tego jakie dane Użytkownik udostępnił Administratorowi i z jakich usług Użytkownik korzysta (np. sklep Internetowy) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:

 

a)dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi Serwisu, sklepu Internetowego oraz systemu reklamacji (np. hostingodawca);

 

b)świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora (np. agencja marketingowa);

 

c)świadczące usługi dostawy produktów;

 

d)świadczące usługi płatności on-line w sklepie Internetowym (np. PayU, PayByNet, DotPay);

 

e)w przypadkach gdy jest to uzasadnione na potrzeby realizacji celów prawnych albo księgowych – kancelaria prawna, biuro rachunkowe,

 

– na mocy stosownych porozumień, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Podstawę prawną powierzenia danych osobowych był art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a obecnie są przepisy RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych,

 

Nie udostępniamy zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

 

 

7.Uprawnienia Użytkownika

 

Jako Użytkownik masz prawo: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4) ograniczenia ich przetwarzania, (5) przenoszenia danych. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi na adres e-mail: kontakt@rentierzy.fm.

 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może zwrócić się do Administratora mailowo na adres kontakt@rentierzy.fm z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, jeżeli Użytkownik sądzi, że Administrator przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.Dzienniki serwerowe

 

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Użytkownicy korzystają ze Serwisu. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.

 

Dane gromadzone w dziennikach systemowych mogą być przez nas wykorzystywane przez czas dokładnie niesprecyzowany, wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

 

W związku z korzystaniem ze Serwisu przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika. Są to w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

 

9.Pamięć podręczna

 

Świadcząc usługi na rzecz Użytkowników, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Użytkownika. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Użytkownika. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Użytkownika. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Serwisu, obciążając tym samym łącze internetowe Użytkownika.

 

10.Geolokalizacja

 

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika takiej zgody, my albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Użytkownika. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

 

11.Tag pikselowy

 

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Użytkownika na stronie internetowej.

 

12.Pliki cookies - wprowadzenie

 

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Serwisu. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

13.Podstawa przetwarzania plików cookies

 

Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

 

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies. Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

14.Jakie pliki cookies mogą być przez nas wykorzystywane?

 

Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

 

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 

·pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze Serwisu jest niemożliwe,

 

·pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone,

 

·pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych w Serwisie lub poza nim do preferencji Użytkownika. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być ograniczone.

 

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 

·pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,

 

·pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

 

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 

·pliki cookies Administratora,

 

·pliki cookies podmiotów trzecich.

 

15.Pliki cookies Administratora

 

Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Użytkownika, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

 

16.Pliki cookies podmiotów trzecich

 

Spółka może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 

·Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,

 

·Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,

 

·Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,

 

·YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

 

Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont Użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Serwisu, o ile Administrator udostępnia taką funkcjonalność a Użytkownik wyraża zgodę. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

 

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie mogą przetwarzać nasze dane:

 

17.Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

 

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

 

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

1.Internet Explorer

 

2.Chrome

 

3.Safari

 

4.Firefox

 

5.Opera

 

6.Android

 

7.Safari (iOS)

 

8.Windows Phone

 

9.Blackberry