INFORMACJA DOTYCZĄCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dbamy o Twoje dane osobowe. Dowiedz się jak to robimy, jakie uprawnienia Ci przysługują, z kim możesz kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych.

Podstawą prawną sporządzenia poniższej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), a zwłaszcza artykuł 13 RODO.


1.    Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Być może trafiłeś na niniejszą podstronę ze strony Internetowej www.rentierzy.fm, być może z wiadomości e-mail, a być może zostałeś tutaj odesłany przez przedstawiciela firmy Rentierzy FM. Jeśli zatem masz wątpliwości czy niniejsza informacja wyczerpuje odpowiedź na pytanie dotyczące Twoich danych  - zawsze możesz skontaktować się z Administratorem kierując zapytanie na wskazane poniżej dane. Najprostszą formą kontaktu z Administratorem jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@rentierzy.fm albo skorzystanie z zakładki „kontakt” na stronie internetowej (https://www.rentierzy.fm/pl/kontakt);

2.   Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Krzysztof Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CYBUL KRZYSZTOF RENTIERZY FM (dalej jako: „Administrator”, „Rentierzy FM”), chyba że w konkretnym przypadku pozyskiwania Twoich danych podano inną informację w tymże zakresie – np. podano dane współadministratora;

3.      Przetwarzamy Twoje dane osobowe - tylko wtedy gdy sam podasz je nam dobrowolnie, w celu:

a)      prowadzenia korespondencji za pomocą adresów e-mail z których korzysta Administrator (np. kontakt@rentierzy.fm) – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o produktach i usługach, udzielania odpowiedzi na zapytania w tym w sprawie pomocy technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, realizacja usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kontaktu i korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO);

b)    realizacji umowy, zamówienia, usługi albo innego celu który firma Rentierzy FM dla Ciebie realizuje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)      sprzedaży produktów lub usług (np. szkoleniowych) oferowanych przez Rentierzy FM. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d)     świadczenia usługi newslettera i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e)     marketingu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f)      rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Zakres przetwarzanych danych zależy od ww. celu oraz tego jakie dane nam przekazałeś. Dla przykładu – w ramach formularza rejestracyjnego przetwarzane dane to imię i nazwisko; e-mail; telefon, dane sponsora – imię i nazwisko. Dane osobowe przetwarzane przy korespondencji e-mail obejmują te dane które nam dobrowolnie podasz (np. imię i nazwisko; nr telefonu; e-mail). Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

5.    Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że nie masz obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z konkretnej usługi (np. rejestracja w serwisie) może być niemożliwe.

6.     W zależności od tego jakie dane udostępniłeś Administratorowi i z jakich usług korzystasz (np. sklep Internetowy) odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:


a)      dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi portalu Rentierzy.fm, sklepu Internetowego itp.;

b)      świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Rentierzy FM;

c)      świadczące usługi dostawy produktów;

d)      świadczące usługi płatności on-line w sklepie Internetowym (np. PayU, PayByNet, DotPay);

e)   świadczące dla Administratora usługi, prawne, kadrowe, księgowe – na mocy stosownych porozumień, w tym w przypadku gdy jest to konieczne - umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych;

7.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres który Administrator podaje każdorazowo przy pozyskiwaniu danych, a przypadku braku podania tego okresu -  przez okres niezbędny dla wykonania umowy, realizacji usługi albo zamówienia, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda – wówczas dane nie będą przechowywane po wycofaniu tej zgody, poza przypadkami szczególnymi wskazanymi w RODO. Administrator może bowiem przechowywać dane przez dłuższy okres gdy wynika to obowiązku nałożonego na Administratora;

8.   Masz prawo: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4) ograniczenia ich przetwarzania, (5) przenoszenia danych. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi na adres e-mail: kontakt@rentierzy.fm;

9.   W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do firmy Rentierzy FM mailowo na adres kontakt@rentierzy.fm z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.