Regulamin

REGULAMIN SERWISU Rentierzy.fm

I.   DEFINICJE

 1. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta, dostępny pod adresem https://rentierzy.fm/zarejestruj/.
 2. Konto – zbiór zasobów, funkcjonalności oraz ustawień udostępnionych Usługobiorcy w ramach Serwisu.
 3. Profil – zbiór informacji i danych, przekazywanych dobrowolnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta skutkujący utworzeniem zindywidualizowanej funkcjonalności dla korzystania z Usług w Serwisie.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 5. Serwis – serwis Internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest pod adresem Internetowym: https://rentierzy.fm wraz z dalszymi podstronami. Serwis obejmuje wszystkie podstrony i funkcjonalności.
 6. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
 7. Usługodawca – Krzysztof Cybul prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CYBUL KRZYSZTOF RENTIERZY.FM (NIP: 5560000699, REGON: 301524121) pod adresem ul. Sobotecka 5, 60-161 Poznań.
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.

II.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  a)   zasady świadczenia usług przez Usługodawcę;
  b)   warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  c)   prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług;
  d)   zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług;
  e)   zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców;
  f)   wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
  g)   zakaz dostarczania przez Usługobiorcę i Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
  h)   zasady i tryb składania reklamacji;
  i)   inne postanowienia związane z funkcjonalnością Serwisu.
 2. Usługodawca w Serwisie nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Regulamin jest także dostępny w formie pliku PDF na życzenie każdego z Użytkowników i Usługobiorców.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu pod rygorem sankcji opisanych w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu.

III.   ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne.
 3. Jedna osoba fizyczna może założyć jedno konto na jeden adres e-mail.
 4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego dostępnego m.in. pod adresem https://rentierzy.fm/zarejestruj/ i zaakceptowania Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 5. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego polega na poprawnym wypełnieniu co najmniej następujących pól: (1) Imię, (2) Nazwisko, (3) Adres e-mail, (4) Numer telefonu, (5) Imię sponsora na minimum 21%, (6) Nazwisko sponsora na minimum 21%, (7) hasło do logowania, (8) potwierdzenie hasła do logowania, (9) Hasło do rejestracji
 6. Użytkownik podczas procesu rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w zakresie wskazanym w Rozdziale 4 („Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną”) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz Rejestracyjny oświadcza, że:
  a)   podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  b)   wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 6 powyżej;
  c)   posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 8. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, tworzy Konto, o nazwie będącej połączeniem nazwiskoimię (login). Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysyłany jest mail aktywacyjny. Do momentu, kiedy Użytkownik nie kliknie w link aktywacyjny lub konto nie zostanie aktywowane ręcznie, Użytkownik nie będzie mógł się zalogować do Konta..
 9. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 10. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą nazwy swojego użytkownika (loginu) oraz samodzielnie ustanowionego hasła w toku procedury rejestracyjnej.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest zachować hasło w poufności i nie ujawniać go jakiejkolwiek osobie trzeciej. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia hasła przez Usługobiorcę albo osoby trzeciej którym takie hasło powierzył, ujawnił albo udostępnił na skutek niezachowania wystarczających środków ostrożności.
 12. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

IV.   KONTO POCZTY ELEKTRONICZNEJ USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do posiadania i utrzymywania przez cały czas posiadania Konta w Serwisie, aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o każdej zmianie adresu e-mail poprzez edycję danych Konta w zakładce https://rentierzy.fm/konto/.
 3. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

V.   WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Celem prawidłowego korzystania z Usług i funkcjonalności Serwisu, Użytkownik musi zapewnić na swój koszt przynajmniej następujące wymagania techniczne:
  a)   Stałe połączenie z siecią Internet o minimalnej przepustowości: 100Mb/s (pobieranie danych) i 10Mb/s (przesył danych);
  b)   przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera albo urządzenia mobilnego stron Internetowych kodowanych w powszechnych standardach (html, php, java itp.). Przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies”;
 2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi typu Internet. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie ewentualne koszty związane z korzystaniem z sieci Internet ponosi Usługobiorca/Użytkownik.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania tj. korzystanie z odpowiedniego – płatnego albo bezpłatnego – oprogramowania antywirusowego i antymalware.

VI.   PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się dążyć do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do:
  a)   przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na:
  – czynności konserwacyjne serwisowe, testowe,
  – zmiany serwerów i dostawców usług służących utrzymaniu funkcjonalności Serwisu,
  b)   wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  c)   odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca narusza Regulamin,
  d)   dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, poprzez ich zmianę i/lub zmianę Regulaminu.3.
 3. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem zakładki „Moje Konto” dostępnej z poziomu Menu albo bezpośrednio z adresu https://rentierzy.fm/konto/, w tym edytowania podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 4. Użytkownik i/lub Usługobiorca zobowiązani są do powstrzymania się od:
  a)   podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji albo danych osobowych;
  b)   wykorzystywania Usług do przesyłania, upubliczniania lub ujawniania w inny sposób reklam towarów/usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;
  c)   publikacji albo przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste;
  d)   kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów (w tym wizerunków i zdjęć) udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
  e)   podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
  f)   korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników i Usługobiorców;
  g)   wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich albo uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem i/lub Regulaminem działania.

VII.   OGRANICZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ORAZ ZAPRZESTANIE ICH ŚWIADCZENIA

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług bez podania powodu, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, albo naruszające dobra osobiste, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
 3. Usługodawca może zablokować albo usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

VIII.   DISCLAIMER

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom i Usługobiorcom:
  a)   zapoznawania się z aktualnościami, materiałami szkoleniowymi, informacjami z życia Reniterzy.fm,
  b)   zapoznawania się z informacjami o konferencjach i szkoleniach,
  c)   wzajemnej wymiany informacji,
  d)   korzystania ze Sklepu, w tym zapisywania się na konferencje, wydarzenia i szkolenia,
  e)   korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
 2. Usługodawca nie odpowiada za treść Serwisu w zakresie, w jakim podmioty trzecie (w tym Użytkownicy i Usługobiorcy) mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie albo z uwzględnieniem treści zamieszczonych w Serwisie.
 3. Treść Serwisu i jego poszczególne elementy nie stanowią porady inwestycyjnej i nie mogą być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej albo prawnej.

 

IX.   OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Podstrona https://rentierzy.fm/konto/ umożliwia dodanie przez użytkownika „zdjęcia w tle”. Już samo skorzystanie przez Usługobiorcę z tej usługi oznacza:
  a)   publiczne udostępnienie przez Usługobiorcę swojego wizerunku;
  b)   wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na takie udostępnienie;
  c)   udzielenie Usługodawcy niewyłącznej licencji, nieograniczonej w przestrzeni na czas realizacji Usług, do utworów, których jest autorem a wykorzystywanych w ramach korzystania z Usług na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 2. Usługobiorca w każdym czasie może usunąć swój wizerunek z pozycji edycji danych swojego Konta (podstrona: https://rentierzy.fm/konto/).
 3. Usługobiorcy i Użytkownicy zobowiązują się do respektowania praw autorskich do materiałów znajdujących się w Serwisie, zwłaszcza tekstów, filmów oraz zdjęć w Galerii.

X.   SKLEP ORAZ ODPŁATNOŚĆ USŁUG

 1. Z wyjątkiem usług dostępnych w „Sklepie” (http://www.sklep.rentierzy.fm/) Usługi świadczone przez Usługodawcę w formie treści wyświetlanych w Serwisie są nieodpłatnie.
 2. Zasady i warunki płatności Sklepu określone są w zakładce „Regulamin Sklepu” dostępnej z podstrony http://www.sklep.rentierzy.fm/ albo bezpośrednio z podstrony http://www.sklep.rentierzy.fm/file/uploads/Regulamin.pdf.
 3. Skorzystanie z usług Sklepu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika/Usługobiorcę Regulaminu Sklepu bez zastrzeżeń.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Sklepu, do Usług świadczonych w formie Sklepu stosuje się zapisy niniejszego Regulaminu.

XI.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oraz Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wypadków winy umyślnej.
 2. Usługobiorcy ponoszą w szczególności odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich poprzez wpisy na forum oraz za naruszenie praw autorskich.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a)   szkodę wynikającą z zablokowaniu dostępu do danych po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia albo wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych w Serwisie danych;
  b)   jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta, czy zaprzestania świadczenia usług z dowolnych innych powodów;
  c)   jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  d)   treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie;
  e)   informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców;
  f)   utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę;
  g)   szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
  h)   podania przez Usługobiorców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji;
  i)   nieprzestrzegania przez Użytkowników i Usługobiorców postanowień Regulaminu.

XII.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Polityka Prywatności jest dostępna w Serwisie na podstronie https://rentierzy.fm/polityka-prywatnosci/ i stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i dochowuje niezbędnej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość świadczenia Usług.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie, do ochrony danych osobowych znajdują zastosowanie zapisy Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

XIII.   POWIADOMIENIA

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi oraz Usługobiorcy odbieranie powiadomień wysyłanych przez Serwis w ramach przeglądarki Internetowej (tzw. ‘web notifications’).
 2. Zgoda na odbieranie powiadomień jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili cofnięta z poziomu ustawień przeglądarki Internetowej. Powyższe dotyczy także zakresu powiadomień.
 3. Usługobiorca może także modyfikować zakres powiadomień z poziomu podstrony https://rentierzy.fm/konto/webnotifications/.

XIV.   POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a)   oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej);
  b)   adres podstrony Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
  przedmiot reklamacji, a najlepiej ‘print screen’ obrazujący problem;
  c)   okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@rentierzy.fm.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy.
 7. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 8. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

XV.   KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Użytkownicy i Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: kontakt@rentierzy.fm.

 XVI.   ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Usługobiorca może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone mailowo na adres: kontakt@rentierzy.fm. Oświadczenie nie wymaga uzasadnienia.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w każdym z następujących przypadków:
  a)   naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu;
  b)   powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
  c)   umieszczania w Serwisie lub Koncie przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
  d)   wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem;
  e)   usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta;
  f)   otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, albo jej zawirusowaniu, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług;
  g)   braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Usługobiorcę w okresie ostatnich 6 miesięcy.
 5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XVII.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Usługodawca może – z ważnych przyczyn określonych w ust. 3 poniżej, zakończyć świadczenie Usług drogą elektroniczną (w tym usługi Konta), poprzez Serwis, przesyłając o tym informację Usługobiorcy.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem korespondencji e-mail albo poprzez przekazanie informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  a)   jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym koniecznym zakresie;
  b)   realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  c)   zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  d)   wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;
  e)   usunięcia poprawek, oczywistych omyłek, błędów redakcyjnych i niezgodności wewnętrznych;
 5. Usługobiorcy lub Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
 8. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie uokik.gov.pl.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

Załącznik nr 1
WYKAZ I OPIS USŁUG

I.   Usługi dostępne dla Usługobiorców (tj. Użytkowników którzy zarejestrowali Konto).

 1. Konto w portalu Rentierzy.Fm

Konto, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dodatkowych zasobów, takich jak: aktualności, Sklep, materiały, galeria, wsparcie w biznesie.  Podstrona https://rentierzy.fm/konto/ umożliwia zmianę danych użytkownika oraz modyfikację otrzymywania powiadomień z przeglądarki (tzw. web notifications) oraz ustawienia zdjęcia profilowego.

 1. Sklep

Sklep umożliwia Usługobiorcy szybką i sprawną rezerwację miejsc na szkolenia organizowane, współorganizowane albo takie w których uczestniczą członkowie grupy rentierzy.fm. Umożliwia stworzenie rezerwacji oraz opłacenie jej. Opłaty za zarezerwowane miejsce można dokonać za pomocą płatności elektronicznych oferowanych przez PayU. Regulamin i warunki płatności określa Regulamin Sklepu dostępny z menu sklepu albo bezpośrednio z adresu: http://www.sklep.rentierzy.fm/file/uploads/Regulamin.pdf.

 1. Galeria

Galeria daje Usługobiorcy dostęp do zdjęć i wideo relacji z programu motywacyjnego “Droga do sukcesu”, z wydarzeń miesięcznych, weekendowych, rodzinnych i innych.

 1. Wideokonferencja

Wideokonferencja (https://rentiertv.clickwebinar.com/RentierTV) daje Usługobiorcy możliwość udziału w wideokonferencjach organizowanych albo prowadzonych przez członków grupy rentierzy.fm.

 1. Forum

Dział Forum (https://rentierzy.fm/forums/) umożliwia Usługobiorcom wzajemną wymianę informacji, poglądów i opinii.

II.   Usługi dostępne dla Użytkowników i Usługobiorców
Serwis daje dostęp do podstawowych informacji zawartych na publicznie dostępnej wersji Serwisu (o nas, materiały, kontakt).

 

 

Załącznik nr 2

Polityka prywatności serwisu wyświetlanego pod adresem http://www.rentierzy.fm wraz z wszystkimi podstronami (dalej: „Serwis”).

 1. Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu, jego podstron oraz poszczególnych usług i funkcjonalności.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  firma CYBUL KRZYSZTOF RENTIERZY FM  z siedzibą w Poznaniu. NIP: 5560000699, REGON: 301524121 (dalej: „Administrator”).
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  a)   dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  b)   zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki Cookies [patrz polityka plików “cookies”];
  c)   gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 7. Dane z formularzy. Dane wynikające z formularzy stosowanych w Serwisie nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór niezbędny do wykonywania usługi w postaci newslettera lub listy mailingowej albo innych podobnych usług. Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie i każdorazowo w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, realizowania funkcji typu newsletter albo innych usług i użyteczności Serwisu. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Dane nie są udostępniane osobom trzecim. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników ograniczone jest do minimum niezbędnego do prawidłowego zapewnienia funkcjonalności Serwisu i jego podstron oraz poszczególnych usług. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. W szczególności właściciel Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.